Tikkie algemene voorwaarden

Algemene inkoop  en leveringsvoorwaarden vastgesteld door: de  besloten  vennootschap  met beperkte aansprakelijkheid Krommenhoek Metals B.V. gevestigd te 3044 AV Rotterdam aan De Linschotenstraat 21 Handelsregister Kamer Van Koophandel te Rotterdam inschrijving onder nummer 50029614. Krommenhoek Metals B.V. is aangesloten bij de Metaal Recycling Federatie (MFR) gevestigd te Den Haag. De MRF is de brancheorganisatie voor de metaalrecycling branche.

Art. 1. Definities

  1. In deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de hiernavolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
   Gebruiker: Krommenhoek Metals B.V.;

Contractant: De wederpartij die met gebruiker een overeenkomst heeft gesloten;

Overeenkomst: De overeenkomsten tussen gebruiker en contractant.

Art. 2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

  1. Deze algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes van gebruiker en alle met gebruiker gesloten overeenkomsten.
  2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand  gedaan, tenzij  de  offerte  anders vermeldt.
  3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod gebruiker heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken,  dat haar contractant zich verenigt met de ontvangst en toepasselijk verklaring  van  deze  algemene inkoop- en leverings   en   betalingsvoorwaarden en dat  contractant, zo nodig, afstand doet van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden onder  welke benaming dan ook.
  4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde  de  overeenkomst pas  tot  stand,  indien gebruiker aan contractant schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte  in te stemmen.

Art. 3. Wijzigingen

  1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen gebruiker en haar contractant zijn overeengekomen.
  2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van goederen en/of kosten, dient een daaruit  voortvloeiende wijziging in de  koopprijs  schriftelijk of elektronisch  tussen  partijen  te worden overeengekomen.
  3. Bij gebreke van  overeenstemming omtrent de  wijziging van  de  koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 22 van deze algemene inkoopvoorwaarden van  toepassing is.

Art. 4. Legitimatieplicht

  1. Contractant is des verzocht door gebruiker verplicht zich bekend te maken met naam en  adresgegevens.
  2. Op het enkele verzoek van  gebruiker is contractant verplicht zich te legitimeren en toe te staan dat zijn gegevens door gebruiker worden geregistreerd en dat van het legitimatiebewijs een kopie wordt vervaardigd.

Art. 5. Kwaliteit en omschrijving

Met inachtneming van hetgeen overigens in de order  en  een  daarbij  behorende specificatie is bepaald, dienen aan  gebruiker te leveren goederen:

  1. met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld; hierbij geldt dat indien contractant de overeengekomen hoeveelheden en/of gewicht vooraf  heeft  doen gaan met de aanduiding ‘circa’ of ‘ca.’ daarop voor dat geval een afwijking in die hoeveelheid en/of gewicht is toegestaan van ten hoogste 5% voor ferro schroot  en voor non-ferro  schroot  van ten  hoogste 2%;
  2. vrij te zijn van vervuiling, waaronder zand en cement en/of andere (kunst) stoffen  en/of  andere metalen dan  hetgeen is overeengekomen;
  3. vrij te zijn van explosieve en/of  (licht) ontvlambare en/of  bijtende stoffen;
  4. vrij te zijn van chemische verontreiniging en/of nucleaire (radioactieve) besmetting. Waaronder bij voorbeeld radioactief gecontamineerd schroot dat een straling afgeeft welke de normale, natuurlijke, dosis over- schrijdt. Bij een te hoge dosis is sprake van strafbaar handelen, terwijl tevens gevaar  voor personen en  het  leefmilieu  kan optreden.
  5. geheel  geschikt  te zijn voor het  aan  contractant kenbaar  gemaakte doel.
  6. Artikel 12 ‘Garantie’, is van toepassing indien van het in dit artikel 5 bepaalde is afgeweken.

Art. 6. Inspectie  en beproeving

  1. Vóór verzending of bij aanbieding van de goederen zal contractant, indien zulks bij de  betrokken goederen  gebruikelijk  is, zorgvuldig  onderzoeken  en zo nodig beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met  hetgeen is overeengekomen. Indien gebruiker dit verlangt, zal contractant haar tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo’n beproeving om haar in staat te  stellen  hierbij aanwezig  te  zijn. Contractant zal voorts aan gebruiker op haar verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken.
  2. Indien gebruiker zulks verlangt en dit tijdig aan contractant heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van contractant te geschieden door een door gebruiker op te geven  onafhankelijk onderzoekinstituut.
  3. In het geval gebruiker bij het nawegen en/of meten van de hoeveelheid, van de geleverde goederen een ander gewicht en/of  hoeveelheid vaststelt, is ten aanzien van het gewicht het in haar weegdocument vermelde gewicht doorslaggevend voor de vaststelling van het juiste  gewicht. In het  geval van het  meten van de hoeveelheid is de opgave  van de bij gebruiker in dienst zijnde medewerker die dit vaststelt eveneens doorslaggevend. Voor  zover  het  gewicht  door  contractant van tevoren is vastgesteld maar zulks bij het nawegen en controle doorgebruiker minder  blijkt te  zijn  dan  het  door  contractant in de vervoersdocumenten vermelde gewicht en/of hoeveelheid zal contractant, bij een verschil terstond overgaan tot creditering aan gebruiker op basis van  de  gegevens uit  het  weegdocument en/of op grond van  de  vaststelling  van  die  hoeveelheid  door  een  medewerker van gebruiker. In zodanig  geval is gebruiker  zonder verdere aankondiging en/of in gebreke stelling, gerechtigd het verschil in gewicht  met  de betaling  van de koopprijs  te verrekenen.
  4. Indien contractant bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in het vorige lid bepaalde vaststelt, dat de goederen niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de order, zal contractant dit onverwijld aan gebruiker meedelen. Contractant is dan gehouden, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 11, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de in de order gegeven specificatie en aan de bepalingen van de overeenkomst te voldoen.
  5. Contractant,  die  de  uitkomsten  van  het  onderzoek  of  de   beproeving door gebruiker of door het door haar opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, zal zulks onverwijld schriftelijk aan gebruiker meedelen. In dat geval is contractant bevoegd op eigen kosten  een contra-expertise uit te voeren of te  doen  uit- voeren. Indien aan de hand van de rapporten van deze onderzoeken en beproevingen tussen partijen geen overeenstemming  wordt  bereikt,  is tussen hen een geschil waarop art. 22 van deze  algemene inkoopvoorwaarden  van toepassing is.

Art. 7. Verpakking  en verzending

  1. De  goederen  moeten  behoorlijk  verpakt  (tenzij  de  aard  van  de  goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.  Contractant zal  zich ten genoegen van gebruiker voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze  aanwezig  te  achten risico’s gedurende het  transport.
  2. De goederen zullen door contractant bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar  de  overeengekomen plaats  of plaatsen op de wijzen als in de order  is bepaald of naderhand is overeengekomen.
  3. Wanneer gebruiker voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is contractant verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. terug  te  zenden naar het door gebruiker opgegeven adres, bij gebreke waarvan contractant aan gebruiker schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 8. Opslag

  1. Indien om welke reden ook gebruiker niet in staat is de goederen op het  overeengekomen  tijdstip  in  ontvangst  te  nemen  en  deze gereed zijn voor verzending, zal contractant, als zijn opslagmogelijk- heden dat toelaten, op verzoek van gebruiker de goederen bewaren, beveiligen en  alle redelijke  maatregelen treffen  om  achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij gebruiker bezorgd zijn.
  2. Gebruiker is verplicht aan contractant de opslagkosten volgens het bij contractant gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien  dat  een  later  tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art. 9. Eigendomsovergang en risico

  1. Behoudens het gestelde in  lid  2 van  dit  artikel  zal  de  eigendom  van  en het risico voor de goederen op gebruiker overgaan bij aflevering van de goederen.
  2. Als contractant op verzoek van gebruiker overeenkomstig het bepaalde in art. 7 de verzending uitstelt,  zal de  eigendom van de goederen op  gebruiker overgaan op de datum, die daartoe nader tussen gebruiker en contractant wordt overeengekomen en is contractant gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar eigendom van gebruiker afzonderlijk op te slaan. De  goederen  zullen  niettemin  alsdan  voor  risico van contractant als houder  van  de  goederen  blijven,  totdat  de  goederen bij gebruiker zijn bezorgd op de in art. 7 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 10. Tijdstip van levering

  1. Contractant zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk  na  het einde van de leveringstermijn,  die  bepaald is in de order.  Indien geen leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan  op  de  datum waarop  contractant de order  heeft  bevestigd.
  2. Zodra contractant weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen worden, zal contractant gebruiker daarvan onverwijld mededeling doen. Indien partijen er niet in slagen de gevolgen van deze vertraging in onderlinge overeenstemming te regelen, zal op een daaruit voortvloeiend  geschil  de  regeling  van  art. 22 toepasselijk  zijn. Contractant is aansprakelijk voor eventuele schade, die gebruiker lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging.
  3. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op  het  overeengekomen tijdstip worden geleverd,  en  partijen  geen  overeenstemming  kunnen bereiken omtrent een verlenging  van  de  leveringstermijn  en  een  vergoeding van de vertragingsschade, is gebruiker bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de overeenkomst als ontbonden  te  beschouwen.
  4. Deze  ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog  niet  geleverd  zijn maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds  geleverd  waren,  indien  deze  goederen  niet  meer  doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet  afleveren  van de  resterende   goederen.
  5. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is gebruiker bevoegd aan  contractant voor  diens  rekening  en  risico de  goederen terug  te zenden, die op grond van dezelfde  koopovereenkomst reeds  geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van contractant de betalingen, die hij voor deze goederen mocht  hebben  gedaan, terug  te vorderen.
  6. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is contractant verplicht aan gebruiker behalve de in lid 3 bedoelde schade, ook alle verdere schade, di gebruiker als koper lijdt o.a. door een  dekkingskoop en  door  winstderving,  te vergoeden.

Art. 11. Beproeving en afkeuring

  1. Voor zover niet reeds tijdens of na de vervaardiging ingevolge art. 6 een voldoende  beproeving  heeft  plaatsgevonden,  is  contractant  verplicht om goederen, waarvan de aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, binnen één week na aflevering te beproeven of te doen beproeven. Contractant is verplicht gebruiker in de gelegenheid te stellen bij deze  beproeving aanwezig  te zijn.
  2. Indien bij de beproeving gebreken blijken, is contractant verplicht deze zo spoedig  mogelijk  te herstellen.
  3. Indien een  herstel  van de gebreken niet mogelijk  is, of, gelet  op  de daaraan te besteden tijd en kosten niet verantwoord is, is   gebruiker bevoegd de  goederen af te  keuren.
  4. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen, die niet beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt, dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en  specificaties  van de order.
  5. Gebruiker doet onverwijld mededeling aan contractant van de afkeuring. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming  bereiken omtrent de  levering  van  vervangende goederen, is  gebruiker bevoegd de koopovereenkomst na een ingebrekestelling met  een termijn van twee weken zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Het in art. 10 leden 3, 4 en 5 bepaalde is op deze ontbinding van overeenkomstige toepassing.
  6. Gebruiker is verplicht na ontbinding de reeds geleverde goederen zo  spoedig  mogelijk  voor  rekening  en  risico  van  contractant terug te zenden naar de door contractant op te geven plaats. Door deze teruglevering gaat de eigendom van reeds geleverde goederen weer op contractant over.
  7. Contractant is verplicht na ontbinding de reeds betaalde bedragen van de koopsom onmiddellijk aan  gebruiker terug te betalen.
  8. Contractant is verplicht op eerste verzoek van gebruiker genoegzame zekerheid  te  stellen  voor  de  terugbetaling  van  de  koopsom, schade en kosten, bij gebreke waarvan gebruiker gerechtigd is  terugzending  op  te  schorten totdat  de  verlangde  zekerheid is gesteld.

Art. 12. Garantie

  1. Contractant  is aansprakelijk  voor  schade  aan  en  door  de  goederen,  tenzij de schade een gevolg is van een door gebruiker bij het gebruik  en/of  verwerking  van de goederen gemaakte fout.
  2. Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is contractant verplicht de goederen of de gebrekkige delen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos door nieuwe te vervangen. Voor verdere schade blijft contractant aansprakelijk.

Art. 13. Schade  of verlies  door of tijdens vervoer

13.1 Contractant zal de goederen, die  beschadigd  of  verloren  zijn  gegaan  tijdens het vervoer, kosteloos vervangen, mits gebruiker daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan contractant binnen een zodanige termijn, dat contractant in staat gesteld wordt  te  voldoen  aan  de  desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als  contractant met  zijn  eigen  vervoermiddelen aflevert, binnen  een  redelijke termijn.

Art. 14. Prijs en betaling door gebruiker

  1. De koopprijs omvat, tenzij  het  tegendeel is overeengekomen, de  prijs voor  de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door gebruiker aangewezen.
  2. Gebruiker is bevoegd op de door haar verschuldigde koopsom in mindering te brengen het  verschil  tussen  de  door  contractant extra verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in de artikelen 3, 6 en 7 enerzijds en de door contractant verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in art. 10, 11, 12, 13 en 18 anderzijds.
  3. Gebruiker is verplicht de overeengekomen prijs, vermeerderd en verminderd ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde aan contractant te betalen op het tijdstip of de tijdstippen, die in de order zijn overeengekomen.
  4. Gebruiker die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot op- slag als bedoeld in art. 8, blijft verplicht tot betaling  van de koopsom  op  het in de order  vermelde  tijdstip(pen).

Art. 15. Betaling via retour tikkie

  1. Dit artikel is van toepassing op de betalingen die gebruiker verricht via Tikkie (een (terug)betaaldienst van ABN Amro). Deze betalingen via Tikkie zijn hierna te noemen: ‘retour tikkie’. Met retour tikkie kan gebruiker onder andere de prijs van ingekocht schroot giraal in plaats van chartaal voldoen aan contractant.
  2. Retour tikkie is een door gebruiker aangeboden service, niet een recht van contractant. Gebruiker kan aldus elke contractant op elk willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen, uitsluiten van het gebruik van retour tikkie, althans geen betaling via retour tikkie (meer) aanbieden.
  3. Alleen als contractant (1) de Tikkie app heeft geïnstalleerd op zijn mobiele telefoon en (2) over een Nederlandse bankrekening (betaalrekening) beschikt die aan die Tikkie app is gekoppeld, kan contractant gebruik maken van retour tikkie.
  4. Indien contractant kiest voor betaling via retour tikkie, zal gebruiker via Tikkie een QR-code doen generen die de contractant recht geeft op uitbetaling van het overeengekomen bedrag via Tikkie. Gebruiker zal deze QR-code aan contractant verstrekken door deze QR-code digitaal dan wel fysiek weer te geven dan wel te overhandigen. Voor uitbetaling van het overeengekomen bedrag dient contractant de QR-code te scannen met de Tikkie app op zijn mobiele telefoon. Na het doorlopen van de stappen in de Tikkie app, zal het bedrag waar de QR-code recht op geeft door Tikkie (binnen 1 dag) op de bankrekening van contractant gestort worden.
  5. De verstrekte QR-code kan slechts eenmalig worden gebruikt.
  6. De verstrekte QR-code is slechts 5 minuten geldig.
  7. Met het verstrekken van de QR-code aan contractant heeft gebruiker voldaan aan haar betalingsverplichting jegens contractant, behoudens in het geval de verstrekte QR-code verloopt zonder dat de QR-code is gebruikt om een uitbetaling via Tikkie te realiseren.
  8. In het geval er discussie bestaat met betrekking tot de vraag of de verstrekte QR-code is gebruikt om een uitbetaling via Tikkie te realiseren is de administratie van gebruiker leidend.
  9. Door gebruik te maken van retour tikkie erkent contractant de beperkingen en risico’s van het internet te kennen en te accepteren, zoals het risico op onderbreking van de internetverbinding en het risico op verlies van (persoons)gegevens of geld door bijvoorbeeld virussen. Contractant is bij het gebruik van retour tikkie zelf verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding en voor het deugdelijk beveiligd zijn van die verbinding en zijn mobiele telefoon.
  10. Gebruiker  is jegens contractant op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die verband houdt met de werking of het niet werken van de Tikkie app of verstrekte QR-code(s).

Art. 16. Vereisten

  1. Contractant waarborgt, dat de samenstelling en de kwaliteit  van  de  goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter  zake toepasselijke eisen, waaronder die  gesteld worden  in wetten en/of andere van overheidswege ter zake  gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip  van het  sluiten van de  overeenkomst.
  2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van  toepassing op  het  normale  gebruik van  de goederen.

Art. 17.  Inbreuken   op  intellectueel-eigendomsrechten

17.1 Contractant  vrijwaart gebruiker tegen aanspraken van derden wegens door  derden  gepretendeerde  inbreuken  op  hun octrooien of modellen dan  wel  andere intellectueel-eigendomsrechten met  betrekking tot  de  geleverde goederen.

Art. 18. Opschorting en ontbinding

18.1 Indien contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien contractant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien contractant surseance van betaling aanvraagt of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van contractant wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van contractant wordt gelegd, dan wel indien contractant onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens contractant op te schorten dan wel de overeenkomst met contractant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

18.2 Ontbinding c.q. opschorting kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van gebruiker.

18.3 Onverminderd de overige consequenties van ontbinding c.q. opschorting is contractant aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade.

Art. 19. Aansprakelijkheid

19.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

19.2 De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de contractant, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de contractant in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De verplichting tot schadevergoeding van gebruiker van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen gebruiker uit hoofde van een door of ten behoeve van hem afgesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

19.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de contractant niet heeft voldaan aan zijn informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

19.4 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door contractant bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

19.5 Gebruiker is overigens steeds bevoegd de schade van contractant zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe contractant alle medewerking zal verlenen.

19.6 Contractant is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

19.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

Art. 20. Vrijwaringen

20.1 De contractant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de contractant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

20.2 Contractant vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden te zake van schade, welk verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 18 niet jegens de contractant aansprakelijk is.

Art. 21. Overmacht

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle naar buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
  3. In geval van overmacht kan contractant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
  4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft contractant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Art. 22. Schadevergoeding

  1. Contractant zal gebruiker volledig schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor gebruiker, haar personeel of voor haar afnemers,  ontstaan uit of tengevolge  van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie  of  van  onrechtmatige  daad  van  contractant, diens  personeel of van andere personen, door contractant bij de uitvoering van de order betrokken.
  2. Hieronder  is mede  begrepen de  schade,  die  ontstaat  door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren  van  eigendommen van contractant, diens personeel of  van  andere personen, door  contractant  bij de uitvoering  van de order  betrokken.
  3. Contractant zal gebruiker geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als  in het  eerste  lid bedoeld.  Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen gebruiker wordt ingesteld, zal gebruiker daarvan onverwijld aan  contractant  mededeling doen  onder  toezending  van de nodige gegevens. Voor het overige zal gebruiker zich van elke handeling te dezer  zake  onthouden, tenzij  contractant haar  daartoe toestemming geeft of contractant in gebreke blijft de vordering van de derde  af te weren.

Art. 23. Toepasselijk recht en jurisdictie

  1. Op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit.
  3. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel deze voorwaarden zelf, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Rotterdam, tenzij naast gebruiker ook contractant lid is van de Metaal Recycling Federatie en partijen uit hoofde van hun lidmaatschap van de Metaal Recycling Federatie gehouden zijn hun geschillen door arbitrage te doen beslechten.